PHP Module

Thu hoạch PDF. In Email

Thu hoạch nho với tất cả tình yêu

Việc thu hoạch của Dagon được thực hiện tại các lô dất khác biệt để khẩu vị của mỗi thực lô được bảo tồn. Chúng tôi cố gắng thu hoạch nho một cách tự nhiên để làm sao cho quả nho đến được hầm rượu một cách nguyên vẹn. Để bảo tìan nho, chúng tôi có thể sử dụng hộp.

Quá trình này chỉ bắt đầu sau khi xem xét các biến đổi khí hậu trong năm và thời điểm chiêm tinh thích hợp, từ kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi đã được tối ưu hóa quá trình sao cho sự khởi đầu của quá trình lên men là thích hợp nhất.